Iskolakezdési és óvodáztatási támogatás

Települési rendkívüli iskolakezdési és óvodáztatási támogatás

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri iskolakezdési és  óvodáztatási támogatás megállapításáról döntött.

A települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra kérelmet nyújthat be az a legyesbényei  állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő, akik családjukban általános iskolai és középiskolai tanulmányokat folytató gyermeket nevelnek, és az általános iskolás gyermek a Legyesbényei Zalay Andor Általános Iskolában tanul. A kérelemhez mellékelni kell a szülő- gyermek lakcímigazolványának másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Legyesbénye településen állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkezik.  

A kérelemhez mellékelni kell munkáltatói igazolást, 16 éven felüli tanulmányokat folytató tanulók esetében az iskolalátogatási igazolást és a szülő- gyermek lakcímigazolványának másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Legyesbénye településen állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkezik. 

A települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra kérelmet nyújthat be az a legyesbényei  állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodás korú gyermeket nevel és a gyermekét a legyesbényei óvodába járatja. A kérelemhez mellékelni kell munkáltatói igazolást, a lakcímigazolvány másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind az óvodás gyermek Legyesbénye településen állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkezik.  

A támogatást az a személy kaphatja meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében leírtakat, mely az öregségi nyugdíj mindenkori összegének hétszeresét tehát 199.500.-Ft.

A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3904. Legyesbénye, Rákóczi út 82.)

A kérelem benyújtására 2022. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Legyesbénye, 2022. augusztus 1.

                                                                                                       Lengyelné Bús Zita sk.

                                                                                                             polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző