REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LEGYESBÉNYE

Lelkipásztor: Estók István,

3904, Legyesbénye, Rákóczi út 80.

TEL: 06-47/360-516

Egyházi életünk alkalmai:

VASÁRNAP  09.30 istentisztelet

CSÜTÖRTÖK  16.00 bibliaóra

PÉNTEK  17.00 Ifjúsági teaház (KÉTHETENKÉNT)

PÉNTEK: Óvodai és iskolai HITTANÓRÁK

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt  segítségül, amíg közel van.” Ézsaiás 55,6

Áldás békesség! Tisztelt legyesbényei lakosok!

Bizonyára mindenki számára ismeretes, hogy új, református lelkipásztora lett Legyesbénye/Bekecs gyülekezeteknek.
Leczó Tamás a nevem, a Sárospataki Református Teológián végeztem 2006-ban. Feleségemmel és két kisfiammal élünk a legyesbényei parókia falai között és szolgálatot teljesítek mind a két gyülekezetben.  Először is ezzel a körlevéllel szeretném fölvenni Önökkel a kapcsolatot, és megosztani néhány gondolatot, információt.

Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy bár még most ismeretlenül, de szeretettel és tisztelettel köszöntsek Mindenkit. Jó lenne, ha nemcsak az utcákon találkozhatnák Önökkel, hanem a templomban is az Istentiszteleti alkalmakon.

Elszokni a templomba járástól, a legkönnyebb. Meglátni azt, hogy miért jó oda elmenni, a legnehezebb. Nyilván, akkor érdemes elmenni valahová, ha van értelme, ha kapunk valami felüdítőt. Ilyen lehet a templomba járás is. Nem attól lehet kívánatos az ottlét, mert új a lelkész, hanem azért, mert találkozhatunk a mi szívünk és lelkünk ismerőjével, Istennel. Tönkre van világunk, bizonytalanok napjaink, gondok, betegségek, feszültségek sokasága feszít bennünket napról-napra és sokszor el sem tudjuk hinni, hogy van egy hely, ahol békességre lehet találni e rohanó világban. 

E világon van nyomorúság az emberi bűnök miatt, van erőszak, van becstelenség, de megnyugodhatunk és megerősödhetünk akkor, amikor a saját kis birodalmunkon belül helyére kerülnek a „hangsúlyok”. Fellélegezhetünk akkor, amikor a lelkünk terhei megkönnyebbülnek, ha magunkon érezzük a Teremtő Isten bűnbocsátó szeretetét, amikor fölfogjuk, hogy Isten országában az Őt félőknek rendkívül különleges életük lesz, ellentétben az Őt megtagadóktól, akiknek örök elvettetés.  Szükségünk van arra, hogy halljunk Istenről, halljunk Önmagunkról és elgondolkodjunk kettőnk viszonyáról.

Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt -vallási hovatartozástól függetlenül-, akik vágynak arra, hogy elrontott világunkban egy kis sziget kialakuljon, ahol a gátlástalanság helyett a megbízhatóság, a kiszámíthatatlanság helyett pedig stabilitás kapjon teret.

Ha mi nem ismerjük Őt, Aki életet adott nekünk, akkor nagy valószínűséggel gyermekeink sem fogják ismerni. Ha gyermekeink istentelenül nőnek fel, akkor mit várhatunk a jövőtől. Erkölcsi csődöt, káoszt, szeretetlenséget, személytelenséget, kiszámíthatatlanságot, mindazt ami a DIABOLOSZ, a sátán tevékenységére jellemző.
Ne tántorítson el senkit az, hogy a gyülekezetbe tartozó emberek sem szentek. Jézus Krisztus a bűnösök házába ment be és gyalázatosok asztalához ült le, mert a „BETEGEKNEK VAN SZÜKSÉGÜK GYÓGYULÁSRA” és nem azokhoz, akik tökéletesnek, egészségesnek és jónak hiszik magukat. Gyakorlatilag minden ember követ el bűnöket, de ha nem viszi azokat Isten elé, nem él meg töredelmes bűnbánatot, akkor annak szennye, terhe előbb vagy utóbb össze fogja roppantani és ezzel együtt elhozza a megérdemelt büntetést, a kárhozatra jutásban.

Van, aki úgy gondolja, hogy nem jár a gyülekezetbe, mert nem tetszik annak arculata.

A LEGNAGYOBB HIBA, HA EMIATT KIMARADUNK. Minél többen járnak a „hozzám/hozzád” hasonló gondolkodású, JÓRATÖREKVŐ emberek közül, annál inkább fogja a gyülekezet arculata a Mi, a Te sajátosságodat/ arculatodat felölteni. Ha nem teszed oda magadat testvérem, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy olyan amilyen…  
Jövőbeni terveink között szerepel, hogy a gyülekezethez tartozás ne csak egy vasárnapi templomba járásra korlátozódjon, hanem közös kikapcsolódással egybekötött kirándulásokra, szeretetvendégségekre, szomszédos gyülekezetek közötti kapcsolatépítésre. Az efféle rendezvények kialakíthatnak egy családias légkört, és az abba tarozók között megvalósulhat mindaz, amiről korábban írtam.

Építsük fel közösen gyülekezetünket olyanná, ahol nem kényszer és nyűg a jelenlét, hanem felüdülés és örömteli tudat, hogy „számíthatunk egymásra.” Az ebben való fáradozásban egyedül kevés a lelkipásztor. Áldja meg az Úristen az Önök szíveit és induljunk el egymás felé, megalkotva ezáltal egy olyan gyülekezetet, ahol jó érzésekkel tudunk jelen lenni és Istent dicsérni.

Atyafiságos köszöntéssel: : Leczó Tamás lp.

Istentiszteleti alkalmaink Bekecsen:

Vasárnap: 11.00 istentisztelet a templomban
11.00 gyermek-istentisztelet (kezdés a templomban)

Csütörtök: 17.30  bibliaóra a gyülekezeti teremben.

Minden hónap első keddjén: 17.30 presbiteri bibliaóra  a gyülekezeti teremben

Minden második szombaton: 17.00 órakor.    Ifjúsági teaház.  gyül. teremben

A bekecsi gyülekezet gondnoka és pénztárosa: Tamás Imre,
elérhetősége: 06304338757


Istentiszteleti alkalmaink Legyesbényén:


Vasárnap: 10.00 istentisztelet a templomban

Csütörtök: 16.00  bibliaóra a gyülekezeti teremben.

Minden második pénteken: 17.00 órakor.    Ifjúsági teaház.  a gyül. teremben.

A legyesbényei gyülekezet gondnoka 2009. január 18-tól: Molnár János
Elérhetősége:  0647 368 186 pénztárosa: Tarczali István   elérhetősége: 0647 368 506 

H I R D E T É S

A Presbitérium e sorokkal szeretné felhívni mindeden kedves testvérünk figyelmét arra, hogy amennyiben még nem fizette be az elmúlt évre sem az éves teherviselést, vagyis az egyházfenntartói járulékot, abban az esetben szíveskedjék mihamarabb megtenni. Egyházközségünknek nincsenek külső bevételi forrásai, az adományokból illetve a fenntartói járulékokból kell kigazdálkodni a fennmaradáshoz szükséges forrásokat. Kérjük a testvéreket, ha vannak elmaradások, akkor azokat szíveskedjenek pótolni.

Egyházközségünk nevében megköszönve: a Presbitérium.


Legyesbénye/Bekecs,  2009. január 9.

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző