Pályázat

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Legyesbényei Óvoda és Konyha

 intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezető megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2022. szeptember 1. napjától 2027. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3904. Legyesbénye, Rákóczi út 49.

A munkakörbe tartozó feladatok, vezetői megbízással járó feladatok:

A Legyesbényei Óvoda és Konyha intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok irányítása, ellenőrzése, az óvoda vezetői feladatok ellátása. Az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása. Ennek keretében az intézményben már működő óvodai ellátás színvonalának tovább emelése.  Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény- és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógusi munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Óvodapedagógus munkakörben – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • a Kjt. 20. § (2) és a (2c) bekezdésekben foglalt feltételeknek való megfelelés, illetve a (4) bekezdés szerint hatósági bizonyítvánnyal annak igazolása, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat – legalább 1-3 év
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások, számítógépes ismeret)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához, a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását,
 • nyilatkozat a KJT 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyelné Bús Zita polgármester nyújt a 06 (47) 368-212-es telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Legyesbénye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/732-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: Legyesbényei Óvoda és Konyha Intézményvezető

– személyesen: Lengyelné Bús Zita polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a bizottság meghallgatja a pályázót, Legyesbénye Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezt követően dönt. A képviselő- testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. augusztus 10-ig.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

– KIH Közigazgatási Állásportál, www.legyesbenye.hu

Scroll to Top