Pályázat

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Legyesbényei Óvoda és Konyha

 intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezető megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2022. szeptember 1. napjától 2027. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3904. Legyesbénye, Rákóczi út 49.

A munkakörbe tartozó feladatok, vezetői megbízással járó feladatok:

A Legyesbényei Óvoda és Konyha intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok irányítása, ellenőrzése, az óvoda vezetői feladatok ellátása. Az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása. Ennek keretében az intézményben már működő óvodai ellátás színvonalának tovább emelése.  Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény- és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógusi munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Óvodapedagógus munkakörben – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • a Kjt. 20. § (2) és a (2c) bekezdésekben foglalt feltételeknek való megfelelés, illetve a (4) bekezdés szerint hatósági bizonyítvánnyal annak igazolása, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat – legalább 1-3 év
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások, számítógépes ismeret)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához, a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását,
 • nyilatkozat a KJT 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lengyelné Bús Zita polgármester nyújt a 06 (47) 368-212-es telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Legyesbénye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/732-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: Legyesbényei Óvoda és Konyha Intézményvezető

– személyesen: Lengyelné Bús Zita polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a bizottság meghallgatja a pályázót, Legyesbénye Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezt követően dönt. A képviselő- testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. augusztus 10-ig.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

– KIH Közigazgatási Állásportál, www.legyesbenye.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző