Felhívás

Saját tulajdonú ingatlanok és ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére

Tisztelt ingatlan tulajdonos!

Legyesbénye Község Önkormányzata felhívja a település lakosságának figyelmét s egyben kéri, hogy az általuk lakott ingatlan és az ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról – lehetőség- és igény szerinti virágosításáról – legyenek szívesek gondoskodni.

 A jogszabályi előírásoknak megfelelően Legyesbénye Község Önkormányzata a település közigazgatási területén folyamatosan végzi az önkormányzati zöldterületek és zöldfelületek kezelését, tisztántartását (kaszálás, gyomtalanítás, parlagfű mentesítés, virágosítás stb.). Sajnos a fizikai lehetőségeink végesek, hiszen 2 fő közfoglalkoztatott személy végzi a feladatokat. Elsődlegesen az intézmények (Óvoda, Orvosi Rendelő, Polgármesteri Hivatal, Borház, Múzeum, Könyvtár, önkormányzati tulajdonú házak), közterületek (Kőkönyvtár, Tejcsarnok melletti park, Ady út melletti területek), Római Katolikus templom udvara és temetője valamint a Református temetőt is mi kaszáljuk.

Az elmúlt időszakban számos alábbi tartalmú bejelentés érkezett az Önkormányzathoz:

  • az ingatlanokról kinyúló növények ágai akadályozzák a közlekedést
  • a parlagfű és az egyéb gyomnövények elterjedésével kapcsolatban, melyek nemcsak allergének, de a közlekedést is megnehezítik a járdaszakaszokon,
  • bejelentések a lakott ingatlanok gyomos állapotáról,
  • a bel-és külterületi utak mellett szétdobált, lerakott szemét miatt.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy:

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a alapján:

„Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.9.) rendelete szabályozza a közösségi együttélés alapvető szabályait, megszegésének jogkövetkezményeit.

A rendelet 3. §-a tartalmazza:

„3. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el aki:

a) a közkifolyók vizét engedély nélkül öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használja

b) a közkifolyók vizét szabad kifolyással ellentétesen, toldalék gumicső felszerelésével használja.

c) a tulajdonában, használatában lévő ingatlan előtti, melletti és mögötti járdaszakasz, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, járda hiányában az úttestig terjedő teljes  területsáv,  valamint az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról nem gondoskodik.”

Ugyanezen rendelet 2.§-a szabályozza a közösségi együttélés megszegésének jogkövetkezményeit.

Az önkormányzati rendelet alapján közigazgatási hatósági eljárás keretében 5.000.- Ft-tól 200.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki a rendeletet be nem tartókkal szemben!

Tisztelettel köszönjük azon lakosok munkáját, akik a fentiekben közölt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek és szebbé, élhetőbbé teszik településünket megkönnyítve az önkormányzat munkáját!

Kérjük Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ingatlanuk, illetve az ingatlanuk előtti szakasz tisztántartását, kaszálását, gallyazását és sövénynyírását szükség szerint, a növényzet állapotának megfelelően folyamatosan végezzék el.

Legyesbénye, 2022. május 12.

Tisztelettel:

          Lengyelné Bús Zita  sk.                                                     Barta Csilla  sk.

             polgármester                                                                  jegyző

Scroll to Top