Felhívás

Saját tulajdonú ingatlanok és ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére

Tisztelt ingatlan tulajdonos!

Legyesbénye Község Önkormányzata felhívja a település lakosságának figyelmét s egyben kéri, hogy az általuk lakott ingatlan és az ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról – lehetőség- és igény szerinti virágosításáról – legyenek szívesek gondoskodni.

 A jogszabályi előírásoknak megfelelően Legyesbénye Község Önkormányzata a település közigazgatási területén folyamatosan végzi az önkormányzati zöldterületek és zöldfelületek kezelését, tisztántartását (kaszálás, gyomtalanítás, parlagfű mentesítés, virágosítás stb.). Sajnos a fizikai lehetőségeink végesek, hiszen 2 fő közfoglalkoztatott személy végzi a feladatokat. Elsődlegesen az intézmények (Óvoda, Orvosi Rendelő, Polgármesteri Hivatal, Borház, Múzeum, Könyvtár, önkormányzati tulajdonú házak), közterületek (Kőkönyvtár, Tejcsarnok melletti park, Ady út melletti területek), Római Katolikus templom udvara és temetője valamint a Református temetőt is mi kaszáljuk.

Az elmúlt időszakban számos alábbi tartalmú bejelentés érkezett az Önkormányzathoz:

 • az ingatlanokról kinyúló növények ágai akadályozzák a közlekedést
 • a parlagfű és az egyéb gyomnövények elterjedésével kapcsolatban, melyek nemcsak allergének, de a közlekedést is megnehezítik a járdaszakaszokon,
 • bejelentések a lakott ingatlanok gyomos állapotáról,
 • a bel-és külterületi utak mellett szétdobált, lerakott szemét miatt.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy:

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a alapján:

„Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.9.) rendelete szabályozza a közösségi együttélés alapvető szabályait, megszegésének jogkövetkezményeit.

A rendelet 3. §-a tartalmazza:

„3. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el aki:

a) a közkifolyók vizét engedély nélkül öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használja

b) a közkifolyók vizét szabad kifolyással ellentétesen, toldalék gumicső felszerelésével használja.

c) a tulajdonában, használatában lévő ingatlan előtti, melletti és mögötti járdaszakasz, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, járda hiányában az úttestig terjedő teljes  területsáv,  valamint az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról nem gondoskodik.”

Ugyanezen rendelet 2.§-a szabályozza a közösségi együttélés megszegésének jogkövetkezményeit.

Az önkormányzati rendelet alapján közigazgatási hatósági eljárás keretében 5.000.- Ft-tól 200.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki a rendeletet be nem tartókkal szemben!

Tisztelettel köszönjük azon lakosok munkáját, akik a fentiekben közölt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek és szebbé, élhetőbbé teszik településünket megkönnyítve az önkormányzat munkáját!

Kérjük Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ingatlanuk, illetve az ingatlanuk előtti szakasz tisztántartását, kaszálását, gallyazását és sövénynyírását szükség szerint, a növényzet állapotának megfelelően folyamatosan végezzék el.

Legyesbénye, 2022. május 12.

Tisztelettel:

          Lengyelné Bús Zita  sk.                                                     Barta Csilla  sk.

             polgármester                                                                  jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző