F E L H Í V Á S Saját tulajdonú ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére

Tisztelt ingatlan tulajdonos!

Az elmúlt időszakban az esőzések alatt és után számos bejelentés érkezett Hivatalunkhoz arra vonatkozóan, hogy az ingatlanok előtti „árok” nem nyeli el az esővizet, az árkok megtelnek vízzel és az utak víz alá kerülnek. 

Az említett probléma évek óta gondot okoz.   

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy:

 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a alapján:

 

„Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

 

Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.9.) rendelete szabályozza a közösségi együttélés alapvető szabályait, megszegésének jogkövetkezményeit.

 

A rendelet 3. §-a tartalmazza:

„3. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el aki:

a) a közkifolyók vizét engedély nélkül öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használja

b) a közkifolyók vizét szabad kifolyással ellentétesen, toldalék gumicső felszerelésével használja.

c) a tulajdonában, használatában lévő ingatlan előtti, melletti és mögöttijárdaszakasz, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, járda hiányában az úttestig terjedő teljes  területsáv,  valamint az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról nem gondoskodik.”

Kérjük Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ingatlanuk, illetve az ingatlanuk előtti szakasz tisztántartását, kaszálását, gallyazását és sövénynyírását szükség szerint, a növényzet állapotának megfelelően folyamatosan végezzék el.

Legyesbénye, 2020. augusztus 4.

                                                                              Tisztelettel:

                                                                                                  Barta Csilla sk.

                                                                                                      jegyző

Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.9.) rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről


Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre aki vagy amely Legyesbénye község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) E rendelet alkalmazásában: a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.

 

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi körülményire is figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

 

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el aki:

a) a közkifolyók vizét engedély nélkül öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használja

b) a közkifolyók vizét szabad kifolyással ellentétesen, toldalék gumicső felszerelésével használja.

[1]c) a tulajdonában, használatában lévő ingatlan előtti, melletti és mögötti járdaszakasz, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület, járda hiányában az úttestig terjedő teljes  területsáv,  valamint az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról nem gondoskodik.

 

4. §[2] Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a közigazgatási hatsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit az 5. § és 6. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

5. § (1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik.

(2) A fiatalkorúval szemben - amennyiben az (1) bekezdés  alapján bírság kiszabható - ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Abba az eseten, ha a fiatalkorúval szemben az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben a 2. § (2) bekezdésben meghatározott figyelmeztetést kell alkalmazni.

(4) Ha a fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság szabható ki, az eljárás lefolytatása során az alábbi feltételeknek együttesen kell fennállniuk:

a) a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni és

b) a fiatalkorú törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.

 

6. § (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban - átruházott hatáskörben - a  jegyző jár el.

(2) A rendeletben foglaltak betartását a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell  a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével és csatolásával.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás hivatalból vagy bejelentés alapján törtnő észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

(6) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell az önkormányzat 11734145-15349813-03610000 számú bírság számlájára befizetni.

(7) A bírság mértékének meghatározása az eset összes körülményeinek figyelembe vételével történik.

 

7. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

                    Hlivják László sk.                                                                            Bodnár Jánosné sk.

                      polgármester                                                                                          jegyző

 


[1]

A rendelet szövegét a 8/2018 (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) -e módosította. Hatályos: 2018.07.17-től

[2]

A rendelet szövegét a 1/2018.(I.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.01.20-tól

2019 11.29 logo

Magyar Falu Program

magyar falu program logo 1x1

Keresés

Vállalkozások

Bénye-lak


Annabella rendezvényszolgálat