Közlemény a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Az óvodai beiratkozást és felvételt A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 49.§-a, illetve A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI – rendelet 20.§-a szabályozza. Az Nkt. szerint az óvodai felvétel, illetve a gyermek átvétele más intézményből jelentkezés alapján történik. A szülő viszi el gyermekét az óvodába beiratkozás céljából. A felvétel vagy más intézményből történő átvétel folyamatosan zajlik, de minden évben meghirdetik az óvodák fenntartói egy bizonyos időpontban a beiratkozást. Ennek értelmében.

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Legyesbénye Község Önkormányzata által fenntartott  Legyesbényei Óvodába a gyermekeket a 2019/2020 –as nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni:

2019. április 23-24-25-26 napokon


reggel 8 órától délután 16.00 óráig

Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülők, akik a harmadik életévüket 2019. augusztus 31. napjáig betöltik, valamint akik a harmadik életévüket a 2019/2020. nevelési év során töltik be.

A köznevelési törvény értelmében a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka első szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik és addig a pontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettségét meg nem kezdi.

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

A hatályban lévő jogszabály alapján: A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben (foglalkozáson) részt venni.

Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A jegyző tájékoztatásának indoka, hogy az óvodaköteles gyermekek nyilvántartását továbbra is ez a hatóság vezeti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:


•    Gyermek anyakönyvi kivonatát, vagy a személyi igazolványát (ha rendelkezik vele)
•    A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
•    A szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
•    A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
•    A gyermek TAJ kártyáját

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2019. június 15 -ig értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

 

Legyesbénye, 2019. április 12.

 

                                                                                                                     Bodnár Jánosné

                                                                                                                            Jegyző

2019 11.29 logo

Magyar Falu Program

magyar falu program logo 1x1

Keresés

Vállalkozások

Bénye-lak


Annabella rendezvényszolgálat